Ausstellung-Richard-Herre-des-StadtPalais-Museum-für-Stuttgart

Ausstellung „Richard Herre“ des StadtPalais – Museum für Stuttgart. Foto © Leif Piechowski, StadtPalais – Museum für Stuttgart